Track lite pro

GIỚI THIỆU TRACK LITE PROTM

TRACK LITE PROTM hỗ trợ người dùng tiếp nhận công việc thông qua hệ thống Web Portal.

TRACK Lite PROTM báo cáo về vị trí, tốc độ và trạng thái thiết bị và hỗ trợ thông qua trung tâm hệ thống giao diện đám mây. Chương trình có thể trợ giúp phân công hợp lý và nâng cao hiệu quả trong công việc.